Печат Печат
Медийни пакети
Решения на Централната избирателна комисия относно реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и в изборите за членове на Европейския парламент от Р България - 25 май 2014.
........................................................................................................................................................................................................................
Решение 785-НС на ЦИК

.
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 785-НС

София, 26.08.2014

ОТНОСНО:

Реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 171, чл. 172, ал. 1, чл. 178, ал. 1-5, чл. 179, 180, раздел ІІ, раздел ІІІ, чл. 189, 190, 191, 194, раздел V, §1, т. 15 и 16 от Изборния кодекс и решения № 721-НС и № 722-НС от 15 август 2014 г. на ЦИК и съгласувателно писмо изх. № 37-00-236/26.08.2014 г. на министъра на финансите Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:
 
1. Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв. с ДДС на партии и коалиции, които са регистрирали кандидати за народни представители във всички изборни райони и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии.

2. Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 5000 (пет хиляди) лв. с ДДС на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати за народни представители.

3. Средствата за медийните пакети са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги.

4. Средствата по т. 2 и 3 се включват в сумата към общия размер на финансирането на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., който не може да надхвърля:
- 3 000 000 лв. за партия и коалиция;
- 200 000 лв. за инициативен комитет.
 
5. Централната избирателна комисия заплаща различните платени форми на отразяване на предизборната кампания до изчерпване на средствата на партията, коалицията или инициативния комитет по т. 2 и 3.

6. Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват в единния публичен регистър към Сметната палата (чл. 171 от ИК) и отчитат пред Сметната палата (чл. 172, ал. 1 от ИК) средствата за медийните пакети, които са заплатени за отразяване на проявите на кандидатите им.

7. Настоящото решение регулира взаимоотношенията между партиите, коалициите и инициативните комитети, доставчиците на медийни услуги (медиите) и Централната избирателна комисия във връзка с изразходването на средствата за медийни пакети при излъчване или публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания.

8. По отношение на медийните пакети се прилагат Решение № 721-НС и Решение № 722-НС от 15 август 2014 г. на ЦИК.

9. Доставчик на медийна услуга е физическо лице - едноличен търговец или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определяне на начина, по който тя е организирана.
Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставените услуги.


10. Медийна услуга е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:
а) печатни медии - вестници, списания и други периодични издания;
б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:
аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;
бб) онлайн новинарски услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания;

 
11. Не са медийни услуги лични блогове и социалните мрежи като фейсбук, туитър и други подобни.

12. Редът за предоставяне и разходване на средства за медийни пакети се извършва според правилата на двустранен договор.

13. Страните по двустранния договор са доставчикът на медийната услуга и съответната партия, коалиция или инициативен комитет.

14. Доставчиците на медийни услуги по двустранния договор следва да са регистрирани до 5 август 2014 г.
Доставчиците на медийни услуги следва да са изпълнили задължението си по силата на чл. 187 от ИК, съответно на чл. 198, ал. 4 и 5 от ИК за обявяване на условията и реда, и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания.


15. В срок до 05.09.2014 г. ЦИК определя с решение партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право на медийни пакети.

16. Договорът между партиите, коалициите и инициативните комитети и доставчиците на медийни услуги следва да съдържа:
- вида и обхвата на медийната услуга;
- обема на медийната услуга;
- срок/период на изпълнение;
- цената на договора с включено ДДС;
- условие, че заплащането на цената на договора след изпълнението му се извършва от ЦИК по сметка на медията - страна по договора, за сметка на медийния пакет на съответната партия, коалиция или инициативен комитет.

 
17. Цената на договора не може да надвишава размера на медийния пакет, съответно на наличните средства в него.

18. Договорът се утвърждава от Централната избирателна комисия.

19. В случай че партията, коалицията или инициативния комитет ползва медийния пакет за предоставени от повече от един доставчик медийни услуги, се сключват отделни договори с всеки един от доставчиците поотделно. Сборът на цените по отделните договори не може да надвишава размера на медийния пакет по т. 2 и 3, съответно на наличните средства в него.

20. За сключване на договор за медийна услуга партията, коалицията или инициативния комитет изпращат заявка до съответната медия за вида на медийната услуга, която съдържа:
- наименованието/името на заявителя;
- наименованието на съответната радио- или телевизионна програма/печатна медия/онлайн новинарска услуга (уеб-сайт);
- видът и обема на търсената медийна услуга.

 
21. Доставчикът на медийната услуга изпраща запитване до ЦИК (Приложение № 1), с копие до съответната партия, коалиция или инициативния комитет, което освен данните по т. 20, съдържа:
а) обща стойност (крайна цена в лева с включено ДДС) на търсената услуга;
б) лице за контакт от страна на медията;
в) искане за проверка дали в медийния пакет на съответната партия, коалиция или инициативен комитет е налична посочената в запитването сума (цената на търсената медийна услуга).

 
22. Запитванията се регистрират в деловодната система на ЦИК по реда на тяхното постъпване.

23. Централната избирателна комисия извършва проверка дали в медийния пакет на съответната партия, коалиция или инициативен комитет е налична посочената в запитването по т. 21 сума.

24. Централната избирателна комисия изпраща незабавно уведомление до медията с копие до партия, коалиция или инициативен комитет за наличните средства в медийния пакет на заявителя.

25. След сключване на договора между доставчика на медийна услуга и партията/коалицията/инициативния комитет същият незабавно, но не по-късно от деня на изборите, се представя в два екземпляра от страните за утвърждаване от ЦИК и се обявява съгласно Приложение № 2. Утвърдените екземпляри от договора се връщат на договарящите страни.

26. Заплащането на медийната услуга, предмет на договора, се извършва въз основа на писмено искане от страна на доставчика на медийна услуга до ЦИК.

26.1. Искането, ведно с посочените в т. 26.2. отчетни документи и доказателства, следва да бъде направено до 30 дни от датата, на която договорът е следвало да бъде изпълнен, но не по-късно от 4 ноември 2014 г.

26.2. Заплащането на медийната услуга, предмет на договора, се извършва от ЦИК по банкова сметка на доставчика на медийната услуга след представяне на:
- протокол, подписан от страните по договора, за приемане на изпълнението;
- доказателства, удостоверяващи изпълнението на предмета на договора в пълен обем;
- оригинал на фактура, издадена от доставчика на медийна услуга, с основание за плащане: „за заплащане на услуга (като се опише и видът на услугата, така както е описана в договора) по медиен пакет на партия/коалиция/инициативен комитет (посочване наименованието на страната по договора според регистрацията в ЦИК или РИК)".

 
26.3. Централната избирателна комисия заплаща фактурата на доставчика на медийна услуга при условие, че услугата е изпълнена в пълен обем, предоставени са доказателствата по т. 26.2. и искането за заплащане е направено в срока по т. 26.1.

27. Доказателства по смисъла на т. 26.2. са:
- при излъчване от радио- или телевизионен оператор - диск или друг електронен (технически) носител със съответния запис;
- при печатна публикация - копие от самата публикация, от която е ясен броят на изданието;
- сертификат за излъчване и
- други в зависимост от спецификата на уговорената медийна услуга;

 
28. Централната избирателна комисия си запазва правото да извършва самостоятелно проверка по отношение на представените отчетни документи за изпълнение на договора и цената на договорените услуги.

29. Всяко изменение или прекратяване на утвърден от ЦИК договор се удостоверява с подписан анекс към договора или споразумение за прекратяването на договора, които подлежат на утвърждаване от ЦИК.

30. Партиите/коалициите/инициативните комитети са длъжни в срок от три дни след подписване на анекса, съответно споразумението по т. 29, да го представят в ЦИК.

31. Централната избирателна комисия може да извършва контрол по изпълнението през целия период на изпълнението.

32. Централната избирателна комисия заплаща договорената цена в срок от 7 дни след представяне на документите по т. 27.

33. Централната избирателна комисия определя лице за контакт във връзка с разходването на средствата за медийни пакети г-жа Жасмина Пеовска.

Комуникацията с лицето за контакт се извършва на e-mail: cik@cik.bg или телефон №: 02 939 37 77.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР: Севинч Солакова
* Публикувано на 27.08.2014 в 09:41 часа
 
Решение 785-НС на ЦИК  
 
 
Приложение № 1
към Решение № 785-НС от 26.08.2014 г.
 
 
ЗАПИТВАНЕ
(Медийни пакети, Избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.)
 
 
До: Централна избирателна комисия
От: ..............................................................................................................................
(име на ЮЛ – доставчик на медийни услуги, ЕИК)
 
Лице за контакт: .......................................................................................................
(имена и e-mail на лицето за контакт)
 
 
Уважаеми членове на Централна избирателна комисия,
 
Получихме заявка за излъчване/публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания в:
.....................................................................................................................................
(наименование на съответната радио- или телевизионна програма/печатна медия/онлайн новинарска услуга (уеб-сайт)
 
Заявката е получена от:
....................................................................................................................................
(наименование на партия, коалиция или инициативен комитет)
 
Заявката е на стойност: ..............................................................................
(крайна сума в лева с ДДС)
 
Молим да потвърдите готовността на Централна избирателна комисия да заплати стойността на заявените за  излъчване/публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания по следната банкова сметка: IBAN: ............................................, BIC ………………………
 
Приложение: Заявка за излъчване/публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания.
 
 
Дата:                                                            Подпис:
 


Приложение № 2
към Решение № 785-НС от 26.08.2014 г.
 
 
Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания
по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс
 
Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет Посредник* Предмет на договора Срок на договора Медия Обща стойност
(в лева без ДДС)
  Да Не        
  Да Не        
  Да Не        
  Да Не        
 
* Mаркирането на кутийките става чрез double click върху тях и избиране на опцията Checked.
 

Медийни пакети - Приложение 1 44 Kb (doc) свали
Медийни пакети - Приложение 2 51 Kb (doc) свали

КОИ имат право да използват медийни пакети

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
№ 847-НС
София, 04.09.2014

ОТНОСНО:

определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от ИК

На основание т. 15 от Решение № 785-НС от 26 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 
Р Е Ш И:


1. Партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. във всички изборни райони, имащи право на медийни пакети в размер на  40 000 (четиридесет хиляди) лв., са:

1.1. Политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ".

1.2. Политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ".

1.3. Политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ".

1.4. Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ 21".

1.5. Политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА".

1.6. Политическа партия „НДСВ".

1.7. Политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД".

1.8. Политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)"

1.9. Политическа партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ (ОБ)"

1.10. Политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ".

1.11. Политическа партия „НОВА БЪЛГАРИЯ".

1.12. Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ".

1.13. Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ".

1.14. Коалиция „АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)".

1.15. Коалиция „ДЕСНИТЕ".

1.16. Коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".


2. На основание чл. 178, ал. 1 от ИК и по аналогия на чл. 25, ал. 3 от Закона за политическите партии коалициите, регистрирали кандидатски листи за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. във всички изборни райони, които имат право на медийни пакети в намален размер, пропорционално на броя на партиите, участващи в коалицията, които нямат държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, са:

2.1. Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в състав от седем партии, две от които имат държавна субсидия (ПП „Лидер" и ПП „Земеделски народен съюз") - 28 571 лв.

2.2. Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС" в състав от седем партии, една от които има държавна субсидия (ПП „Движение България на гражданите") - 34 286 лв.

2.3. Коалиция „БСП лява България" в състав от тринадесет партии, осем от които имат държавна субсидия (ПП „Българска социалистическа партия", ПП „Партия български социалдемократи", ПП „Движение за социален хуманизъм", ПП „Европейска сигурност и интеграция", ПП „Комунистическа партия на България", ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски", ПП „Нова зора", ПП „Политическо движение Евророма") - 15 385 лв.

3. Инициативните комитети, регистрирали независими кандидати за народни представители на 5 октомври 2014 г., имащи право на медийни пакети в размер на 5000 (пет хиляди) лв., са:

3.1. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Никола Николов Вапцаров в Първи изборен район - Благоевградски.

3.2. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Октай Хасанов Енимехмедов във Втори изборен район - Бургаски.

3.3. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Веска Атанасова Волева в Двадесет и четвърти изборен район - София.

3.4. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Благо Димитров Джиев в Двадесет и шести изборен район - Софийски.

3.5. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Господин Тончев Тонев в Двадесет и девети изборен район - Хасковски.

4. По отношение на независимите кандидати, чиято регистрация към момента на настоящото решение е заличена или обявена за недействителна на някое от основанията, предвидени в чл. 254 и 259 от ИК, Централната избирателна комисия ще се произнесе с допълнително решение след влизане в сила на решението за заличаването или обявяване за недействителна на регистрацията или на решението на ВАС в случай на обжалване.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2014 в 00:54 часа

 
Решение № 847-НС


Решение 156-ЕП на ЦИК

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 156-ЕП

София, 14.04.2014
 

ОТНОСНО:

Реда за предоставянето и разходването на средствата за МЕДИЙНИ ПАКЕТИ

 
На основание чл. 171, чл. 172, ал. 1, глава ХІІ, чл. 178, ал. 1-5, чл. 179, 180, раздел ІІ, раздел ІІІ, чл. 189, 190, 191, 194, раздел V, § 1, т. 15  и т. 16 от Изборния кодекс и решения № 106-ЕП и № 107-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК и писмо с изх. № 37-00-100 от 14.04.2014 г. на министъра на финансите Централната избирателна комисия.
 
Р Е Ш И:
 
1. Централната избирателна комисия съгласувано с министъра на финансите определя реда за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети.

2. Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв. с ДДС на партии и коалиции, които са регистрирали кандидати за членове на Европейския парламент от Република България и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии.

3. Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 5000 (пет хиляди) лв. с ДДС на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.

4. Средствата за медийните пакети са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги.

5. Средствата по т. 2 и 3 се включват в сумата към общият размер на финансирането на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., който не може да надхвърля:

 
- 2 000 000 лв. за партия и коалиция;
- 100 000 лв. за инициативен комитет.

6. Централната избирателна комисия заплаща различните платени форми на отразяване на предизборната кампания до изчерпване на средствата на партията, коалицията или инициативния комитет по т. 2 и 3.

7. Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват в единния публичен регистър към Сметната палата (чл. 171 от ИК) и отчитат пред Сметната палата (чл. 172, ал. 1 от ИК) средствата за медийните пакети, които са заплатени за отразяване на проявите на кандидатите им.

8. Настоящото решение регулира взаимоотношенията между партиите, коалициите и инициативните комитети, доставчиците на медийни услуги (медиите) и Централната избирателна комисия във връзка с изразходването на средствата за медийни пакети при излъчване или публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания.
9. По отношение на медийните пакети се прилагат решения № 106-ЕП и № 107-ЕП от 9.04.2014 г. на ЦИК.

10. Доставчик на медийна услуга е физическо лице - едноличен търговец или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определяне на начина, по който тя е организирана.

Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставените услуги.

11. Медийна услуга е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

 
а) печатни медии - вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

 
аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарски услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания; не са медийни услуги социалните мрежи фейсбук, туитър и други подобни и лични блогове.

 
12. Редът за предоставяне и разходване на средства за медийни пакети се извършва според правилата на двустранен договор.

13. Страните по двустранния договор са доставчика на медийната услуга и съответната партия, коалиция или инициативен комитет.

14. Доставчиците на медийни услуги по двустранния договор следва да са регистрирани до 5 март 2014 г.

15. В срок до 26.04.2014 г. ЦИК определя с решение партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право на медийни пакети.

16. Договорът между партиите, коалициите и инициативните комитети и доставчиците на медийни услуги следва да съдържа:

- вида и обхвата на медийната услуга;

- обема на медийната услуга;

- срок/период на изпълнение;

- цената на договора с включено ДДС;

- условие, че заплащането на цената на договора, след изпълнението му, се извършва от ЦИК по сметка на медията страна по договора за сметка на медийния пакет на съответната партия/коалиция/ инициативен комитет.

17. Цената на договора не може да надвишава размера на медийния пакет, съответно на наличните средства в него.

18. Договорът се утвърждава от ЦИК.

19. В случай, че партията/коалицията/инициативния комитет ползва медийния пакет за предоставени от повече от един доставчик медийни услуги, се сключват отделни договори с всеки един от доставчиците поотделно. Сумата на цените на отделните договори не може да надвишава размера на медийния пакет по т. 2 и 3, съответно на наличните средства в него.

20. За сключване на договор за медийна услуга партията/коалицията/инициативния комитет изпращат заявка до съответната медия за вида на медийната услуга, която съдържа:

 
- наименованието/името на заявителя;

- наименованието на съответната радио или телевизионна програма/печатна медия/онлайн новинарска услуга (уеб-сайт);

- вида и обема на търсената медийна услуга.

21. Доставчикът на медийната услуга изпраща запитване до ЦИК (Приложение № 1), с копие до партията/коалицията/инициативния комитет, което съдържа освен данните по т. 20 и обща стойност (крайна цена в лева с включено ДДС) на търсената услуга и лице за контакти от страна на медията, както и искане за проверка дали в медийния пакет на съответната партия/коалиция/инициативен комитет е налична посочената в запитването сума (цената на търсената медийна услуга).

22. Запитванията се входират в деловодната система на ЦИК по реда на тяхното постъпване.

23. Централната избирателна комисия извършва проверка дали в медийния пакет на съответната партия/коалиция/инициативен комитет е налична посочената в запитването по т.21 сума.

24. Централната избирателна комисия изпраща незабавно уведомление до медията с копие до партията/коалицията/инициативния комитет за наличните средства в медийния пакет на заявителя.

25. След сключване на договора между доставчика на медийна услуга и партията/коалицията/инициативния комитет същият се представя от страните в ЦИК за утвърждаване от ЦИК и се обявява съгласно Приложение № 2.

26. Заплащането на медийната услуга, предмет на договора, се осъществява от ЦИК след представяне на:

 
- протокол, подписан от страните по договора, за приемане на изпълнението;

- доказателства удостоверяващи изпълнението на предмета на договора в пълен обем;

- оригинал на фактура издадена от доставчика на медийна услуга с посочване на получател ЦИК и в основанието за плащане да се посочи: „за заплащане на услуга (като се опише и видът на услугата, така както е описана в договора) по медиен пакет на партия/коалиция/инициативен комитет (посочване наименованието на страната по договора според регистрацията в ЦИК)".

27. Доказателства по смисъла на т. 26 са:
 
- при излъчване от радио- или телевизионен оператор - диск или друг електронен (технически) носител със съответния запис;

- при печатна публикация - копие от самата публикация, от която е ясен броят на изданието;

- и други в зависимост от спецификата на уговорената медийна услуга.

28. Централната избирателна комисия си запазва правото да извършва самостоятелно проверка по отношение на представените отчетни документи за изпълнение на договора и цената на договорените услуги.   

29. Всяко изменение или прекратяване на утвърден от ЦИК договор се удостоверява с подписан анекс към договора или споразумение за прекратяването на договора, които подлежат на утвърждаване от ЦИК.

30. Партиите/коалициите/инициативните комитети са длъжни в срок от три дни след подписване на анекса съответно споразумението по т. 29 да го представят в ЦИК.

31. Централната избирателна комисия може да извършва контрол по изпълнението през целия период на изпълнението.

32. Централната избирателна комисия заплаща договорената цена в срок от 7 дни след представяне на документите по т. 27.

33. Централната избирателна комисия определя лице за контакт във връзка с разходването на средствата за медийни пакети г-жа Виолета Георгиева.
Комуникацията с лицето за контакт се извършва на e-mail: cik@cik.bg или телефон №: 02 939 37 77.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

* Публикувано на 14.04.2014 в 23:28 часа 
 
Решение 156-ЕП на ЦИК 
 
Приложение № 1 към
Решение № 156-ЕП от 14.04.2014 г.
 
ЗАПИТВАНЕ
(Медийни пакети, Избори за членове на Европейския парламент
от Република България – 25.05.2014 г.)

 
 
До: Централна избирателна комисия
От: ....................................................................................................................................................
(име на ЮЛ – доставчик на медийни услуги, ЕИК)
Лице за контакт: .............................................................................................................................
(имена и e-mail на лицето за контакт)
 
 

Уважаеми членове на Централна избирателна комисия,
 
 
Получихме заявка за излъчване/публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания в:
............................................................................................................................................................
(наименование на съответната радио- или телевизионна програма/печатна медия/онлайн новинарска услуга (уеб-сайт)

Заявката е получена от:
............................................................................................................................................................
(наименование на партия, коалиция или инициативен комитет)

Заявката е на стойност: ...............................................................................................................
(крайна сума в лева с ДДС)

Молим да потвърдите готовността на Централна избирателна комисия да заплати стойността на заявените за  излъчване/публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания по следната банкова сметка: IBAN: ..........................................................., BIC …………………………

Приложение: Заявка за излъчване/публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания.
 
Дата:
Подпис:
 
Приложение № 2 към
Решение № 156-ЕП от 14.04.2014 г.
 
 
Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания
по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс
 
Наименование на партия/коалицияили инициативен комитет Посредник** Предмет на договора Срок на договора Медия*** Обща стойност
(в лева без ДДС)
  Да Не        
  Да Не        
  Да Не        
  Да Не        
** Mаркирането на кутийките става чрез double click върху тях и избиране на опцията Checked; 
 

Печат Печат


» Четвърта власт » Законова рамка » Медийни пакети